V apríli 1948 vznikla stredisková kniľnica v Šalgotarjáne, ktorá je našim právnym predchodcom. Pomenovanie po básnikovi Balassa Bálintovi dostala o 10 rokov nekôr.

Básnik počas svojho krátkeho ľivota ľil vo viacerých osadách historickej Novohradskej ľupy.

Publikované autorové zbierky, biografie, organizovanie Balassiho túr i Balassiho vzdelanostnej sú»aľe, zaloľenie Balasiho ceny – svedčí o tom, ľe kniľnica veµa urobila a robí v záujme zachovania básnikového kultu.

Kniľnica v rokoch 1965 – 1988 bola umiestnená v budove Mestského a ľupného osvetového strediska Józsefa Attilu v Šalgiotarjáne.

Od 6.júna 1988 odovzdali do úľívanie kniľnice novú budovu, architektom ktorej bol Jozsef Finta a ktorá je dodnes jej domovom.

V súčastnosti kniľnica pokračuje v duchovnom odkaze Balassiho a jeho následovníkov. Vchod do kniľnice zdobí Balassiho socha. Druhým skvostom je portrét umelca, ktorý namaµovala maliarka Gizela Péterfy.

V oddelení zapoľičiavania kníh pre dospelých je umiestnená socha Bálinta Balassiho. Tvorcom ktorej je Iván Bíró.

Nová budova priniesla mnoľstvo nových moľností, ako pre kniľnicu,tak aj pre jej návštevníkov.

Okrem klasickej formy uľ v novej kniľnici bola návštevníkom k dispozícii výstavná sála, prednáškovíá sála a izba rozprávok.

Podstatné kvalitatívne zmeny priniesol rok 1989, kedy sa začal pouľíva» Internet a iné technické pomôcky. V uplynulých rokoch sa sluľby kniľnice podstatne rozšírili a tak sa zo ľupnej kniľnice stalo v meste jedno z najnavštevovanejších kultúrnych zariadení.

Najuznávanejšou publikáciou našej kniľnice je vydávanie celoštátne známeho literárneho a umeleckého časopisu Palócföld.

Miestna vlastivedná zbierka od júla 2008 dostala meno po bývalom riaditeµovi kniľnice Nándorovi Kojnokovi.

V našej zbierke sa nachádzajú písomné,obrazové i zvukové dokumenty. Zachovávame a chránime tak hodnoty minulosti i súčasnosti.

V detskej kniľnici čaká na svojich malých návštevníkov nielen izba rozprávok ale od roku 2012 aj kútik bábik.

Od januára 2013 je zriadeµovateµom kniľnice mesto Šalgotarján O všetkých našich programoch, akými súű:propagácia čítania kníh, rozširovanie poznatkov, kultúrne podujatia, informujeme na našej vebovej stránke a prostredníctvom facebooku.

Naši návštevníci majú k dispozícii nielen 300 000 dokumentov,ale aj spoµahlivú odbornos».

Dokumenty moľno nájs» v elektronickom katalógu. Určitíé publikácie sú uľ digitalizované.

Naša kniľnica je v neustálej zmene, prispôsobujúc sa tak poľiadavkam doby, Sme presvedčení a veríme tomu, ľe poľiadavky návštevníkov sú pre našu odbornú prácu smerodajné.

Sprostredkovateµmi kultúry sme sa stali v úsilí vytvára» pozitívny obraz o našej ľupe ako v našej krajine, tak aj za jej hranicami.

Naša kniľnica sa chce podieµa» na v3etkých takých iniciatívach, ktoré pomôľu ľupe, ako aj mestu Šalgotarján v poznávaní, zachovávaní a prezentácii ich hodnôt.