V apríli 1948 vznikla stredisková kni¾nica v Šalgotarjáne, ktorá je našim právnym predchodcom. Pomenovanie po básnikovi Balassa Bálintovi dostala o 10 rokov nekôr.

Básnik poèas svojho krátkeho ¾ivota ¾il vo viacerých osadách historickej Novohradskej ¾upy.

Publikované autorové zbierky, biografie, organizovanie Balassiho túr i Balassiho vzdelanostnej sú»a¾e, zalo¾enie Balasiho ceny – svedèí o tom, ¾e kni¾nica veµa urobila a robí v záujme zachovania básnikového kultu.

Kni¾nica v rokoch 1965 – 1988 bola umiestnená v budove Mestského a ¾upného osvetového strediska Józsefa Attilu v Šalgiotarjáne.

Od 6.júna 1988 odovzdali do ú¾ívanie kni¾nice novú budovu, architektom ktorej bol Jozsef Finta a ktorá je dodnes jej domovom.

V súèastnosti kni¾nica pokraèuje v duchovnom odkaze Balassiho a jeho následovníkov. Vchod do kni¾nice zdobí Balassiho socha. Druhým skvostom je portrét umelca, ktorý namaµovala maliarka Gizela Péterfy.

V oddelení zapo¾ièiavania kníh pre dospelých je umiestnená socha Bálinta Balassiho. Tvorcom ktorej je Iván Bíró.

Nová budova priniesla mno¾stvo nových mo¾ností, ako pre kni¾nicu,tak aj pre jej návštevníkov.

Okrem klasickej formy u¾ v novej kni¾nici bola návštevníkom k dispozícii výstavná sála, prednáškovíá sála a izba rozprávok.

Podstatné kvalitatívne zmeny priniesol rok 1989, kedy sa zaèal pou¾íva» Internet a iné technické pomôcky. V uplynulých rokoch sa slu¾by kni¾nice podstatne rozšírili a tak sa zo ¾upnej kni¾nice stalo v meste jedno z najnavštevovanejších kultúrnych zariadení.

Najuznávanejšou publikáciou našej kni¾nice je vydávanie celoštátne známeho literárneho a umeleckého èasopisu Palócföld.

Miestna vlastivedná zbierka od júla 2008 dostala meno po bývalom riaditeµovi kni¾nice Nándorovi Kojnokovi.

V našej zbierke sa nachádzajú písomné,obrazové i zvukové dokumenty. Zachovávame a chránime tak hodnoty minulosti i súèasnosti.

V detskej kni¾nici èaká na svojich malých návštevníkov nielen izba rozprávok ale od roku 2012 aj kútik bábik.

Od januára 2013 je zriadeµovateµom kni¾nice mesto Šalgotarján O všetkých našich programoch, akými súű:propagácia èítania kníh, rozširovanie poznatkov, kultúrne podujatia, informujeme na našej vebovej stránke a prostredníctvom facebooku.

Naši návštevníci majú k dispozícii nielen 300 000 dokumentov,ale aj spoµahlivú odbornos».

Dokumenty mo¾no nájs» v elektronickom katalógu. Urèitíé publikácie sú u¾ digitalizované.

Naša kni¾nica je v neustálej zmene, prispôsobujúc sa tak po¾iadavkam doby, Sme presvedèení a veríme tomu, ¾e po¾iadavky návštevníkov sú pre našu odbornú prácu smerodajné.

Sprostredkovateµmi kultúry sme sa stali v úsilí vytvára» pozitívny obraz o našej ¾upe ako v našej krajine, tak aj za jej hranicami.

Naša kni¾nica sa chce podieµa» na v3etkých takých iniciatívach, ktoré pomô¾u ¾upe, ako aj mestu Šalgotarján v poznávaní, zachovávaní a prezentácii ich hodnôt.

erfa_logo.png

Eseménynaptár

H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Áraink

Könyvtárunkban bankkártyával is fizethet!
kartyaelfogado_kicsi.png

eCard applikáció

Hagyd otthon az olvasójegyet!

Töltsd le a Qulto eCard applikációt könyvtári ügyeid intézéséhez!

Szerezd meg: Google Play
Download on the App Store


Elismeréseink

Minősített könyvtár cím

minositett_konyvtar.jpg

Családbarát szolgáltatóhely

 
csaladbarat_hely_vedjegy_szhely_rgb_office_2022_0620.jpg
 

Családbarát munkahely

bronz_fokozatu_csaladbarat_munkahel.png

Az én könyvtáram, a módszertan hivatalos alkalmazója

az_en_konyvtaram.jpg
mmalogoc_1_ketsoros.jpg